Dịch vụ tư vấn, xin cấp các loại giấy phép EN

– Dịch vụ tư vấn, xin cấp các loại giấy phép (giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư, giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp)

– Cập nhật kịp thời Luật bảo vệ môi trường, Luật đầu tư, các Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực môi trường, tư vấn, hướng dẫn cho

các DN về các vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động.

– Dịch vụ tư vấn môi trường:

     + Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

    + Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với dự án có quyết định phê duyệt ĐTM và đối tượng không phải thực hiện ĐTM;

    + Báo cáo cấp lại giấy phép môi trường;

    + Báo cáo Đăng ký môi trường; Báo cáo vận hành thử nghiệm;

    + Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm cho các DN